• 23 สิงหาคม 2022

  การประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK)

 • 23 สิงหาคม 2022

  ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 • การออกแบบบอร์ดเกม
  หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

 • สรุปความรู้ทักษะที่ได้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 4 การพบกลุ่มย่อย วิพากษ์ผลงานรายกลุ่มหรือบุคคล การสะท้อนผลการเรียนรู้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 4 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 3 แนะนำเว็บแอพพลิเคชั่น wordwall
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 3 แนะนำการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น quizwhizzer
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 3 แนะนำสร้างบอร์ดเกมด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 3 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 2 การฝึกปฏิบัติการสร้างบอร์ดเกมสำหรับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และการสร้างเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้บอร์ดเกม
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 2 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 1 การวางแผนและออกแบบบอร์ดเกมโดยใช้ Educational Game Concept Design
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 1 วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรคำนึงในการใช้บอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 1 แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาและทักษะจากตัวชี้วัดแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 1 ถอดบทเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมและบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 1 สาธิตเกม ทฤษฎีสร้างป่า
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 1 สาธิตเกม ทาโก้ แมว แพะ แกะ ชีส พิซซ่า
  หมวดหมู่: โครงการยกร...
 • โมดูที่ 1 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  หมวดหมู่: โครงการยกร...