ข้อมูลหลักสูตร

Ratings : [field_ratings]

การออกแบบบอร์ดเกม
หมวด : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตอน :


เนื้อหาย่อ :

About Course

รายละเอียด

ความหมาย ความสำคัญ ขั้นตอน และข้อความคำนึงในการใช้ของบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ และพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1) ความหมาย ความสำคัญ ขั้นตอน และข้อความคำนึงในการใช้ของบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้

2) ออกแบบ และพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (On-Site)

3) ออกแบบ และพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online)

What Will You Learn?

  • สร้างบอร์ดเกมได้