สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนรู้

หัวข้อ หมวด
โมดูที่ 1 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 สาธิตเกม ทาโก้ แมว แพะ แกะ ชีส พิซซ่า โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 สาธิตเกม ทฤษฎีสร้างป่า โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 ถอดบทเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมและบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาและทักษะจากตัวชี้วัดแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรคำนึงในการใช้บอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 การวางแผนและออกแบบบอร์ดเกมโดยใช้ Educational Game Concept Design โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 2 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 2 การฝึกปฏิบัติการสร้างบอร์ดเกมสำหรับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และการสร้างเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้บอร์ดเกม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำสร้างบอร์ดเกมด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น quizwhizzer โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำเว็บแอพพลิเคชั่น wordwall โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 4 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 4 การพบกลุ่มย่อย วิพากษ์ผลงานรายกลุ่มหรือบุคคล การสะท้อนผลการเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สรุปความรู้ทักษะที่ได้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา