ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย และอาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทำกิจกรรม สัปดาห์แห่งการทำความดีเพื่อแม่ โดยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมหว่านข้าว “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ แปลงนาสาธิต โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์