หมวดหมู่สื่อภาพเคลื่อนไหว องค์กร

รายการที่กำลังแสดง 1 - 16 จากทั้งหมด 16

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

สรุปความรู้ทักษะที่ได้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 4 การพบกลุ่มย่อย วิพากษ์ผลงานรายกลุ่มหรือบุคคล การสะท้อนผลการเรียนรู้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 4 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำเว็บแอพพลิเคชั่น wordwall
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น quizwhizzer
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำสร้างบอร์ดเกมด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 3 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 2 การฝึกปฏิบัติการสร้างบอร์ดเกมสำหรับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และการสร้างเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้บอร์ดเกม
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 2 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 การวางแผนและออกแบบบอร์ดเกมโดยใช้ Educational Game Concept Design
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรคำนึงในการใช้บอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาและทักษะจากตัวชี้วัดแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 ถอดบทเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมและบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 สาธิตเกม ทฤษฎีสร้างป่า
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 สาธิตเกม ทาโก้ แมว แพะ แกะ ชีส พิซซ่า
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โมดูที่ 1 แนะนำสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
หมวดหมู่: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา