รายละเอียดวีดีโอ

โมดูที่ 2 การฝึกปฏิบัติการสร้างบอร์ดเกมสำหรับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และการสร้างเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้บอร์ดเกม
หมวดหลัก : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

เนื้อหา

-